Gemeente Kampen wil ‘sociale basis’ verder versterken

Gemeente Kampen wil ‘sociale basis’ verder versterken

Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsplan Versterken sociale basis vandaag ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Een sterke sociale basis zorgt voor voldoende mogelijkheden om dicht bij huis mee te doen, talenten te ontplooien of om hulp te vragen. Ook werd de tweede kwartaalrapportage sociaal domein 2021 vastgesteld.

Het uitvoeringsplan is de praktische vertaalslag van het beleidsplan Versterken sociale basis, dat in april is vastgesteld en laat zien hoe gemeente Kampen met haar partners de komende jaren concrete resultaten wil boeken. Het Beleidsplan Versterken Sociale Basis benoemt drie maatschappelijke opgaven: jeugd, structurele ondersteuning en samenwerken in de wijk. In nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van inwoners, kerken, sport- en culturele verenigingen, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, medewerkers van de gemeentelijke toegang en zorgaanbieders zijn de te bereiken resultaten opgesteld.

Trots
Coördinerend wethouder sociaal domein Jan Peter van der Sluis: “We zijn trots op onze sociale basis. In gemeente Kampen kennen we een sterk netwerk aan (informele) organisaties waar inwoners terecht kunnen met een idee, een hulpvraag of voor contact. We willen in het versterken van de sociale basis nauw aansluiten bij dit bestaande netwerk en zorgen voor meer samenhang. Het is de bedoeling dat elke wijk straks een aanbod heeft dat past bij de wensen in die wijk; of het nu gaat om meer behoefte aan contact, een koffieochtend of een buurtbibliotheek. Tegelijkertijd willen we ook meer gaan sturen op de maatschappelijke resultaten bij het verstrekken van subsidies, om daarmee beleidsopgaven zoals vermindering van instroom en meer uitstroom op ieder domein te kunnen realiseren.”

Kwartaalrapportage
De tweede kwartaalrapportage sociaal domein 2021 zet de financiële trend uit het eerste kwartaal van 2021 verder door. De huidige inzichten laten zoals verwacht een overschot zien van € 326.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting voor heel 2021 voor het sociaal domein. Het resultaat komt overeen met de verwachting zoals die ook in het eerste kwartaal al is benoemd. Het bedrag komt bovenop de al ingeboekte maatregelen en beheersmaatregelen uit het Actieprogramma Sociaal Domein. Dit betekent dat het overschot van €326.000 bovenop de reeds ingeboekte maatregelen en beheersmaatregelen van € 2 miljoen komt. De gevolgen van de coronacrisis op de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein zijn op dit moment nog onzeker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *