Ruimte voor 3.000 woningen in de klimaatbestendige Reevedelta van Kampen

Ruimte voor 3.000 woningen in de klimaatbestendige Reevedelta van Kampen

Concept Gebiedsvisie is klaar voor het gesprek met inwoners en betrokkenen

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met de concept Gebiedsvisie Reevedelta. Deze gebiedsvisie laat zien hoe in de komende tien jaar circa 3.000 woningen kunnen worden gerealiseerd in unieke woonmilieus langs het Reevediep. Hiermee wordt verder gebouwd aan een samenhangend ecosysteem waarin landschap, natuur en woningbouw hand in hand gaan. Met deze concept Gebiedsvisie onder de arm worden de komende maanden gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in het gebied. In het najaar volgt de definitieve versie.

De concept Gebiedsvisie is in nauwe samenwerking opgesteld door gemeente, Consortium De Dijken en deltaWonen en is een uitwerking van het ambitiedocument dat in oktober 2021 door de gemeenteraad van Kampen is vastgesteld. In de visie zijn ook wensen en ideeën verwerkt die door inwoners en stakeholders de afgelopen maanden kenbaar zijn gemaakt.

Klimaatbestendig
Het gebied Reevedelta beslaat zo’n 850 hectare en is nog lang niet af. In 2019 opende koning Willem Alexander het Reevediep. Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren naar het IJsselmeer en de regio te behoeden van hoog water als gevolg van de klimaatverandering.

In Reevedelta bouwen we verder aan een samenhangend ecosysteem waarin landschap, natuur en woningbouw hand in hand gaan. Hierin ontstaan aantrekkelijke unieke plekken waarin ontmoeting, buurtbetrokkenheid en gezondheid worden gestimuleerd. Het landschap is een natuurlijke vormgever in het geheel. Biodiversiteit wordt versterkt en er wordt verantwoord omgegaan met de bodemgesteldheid en het water.

Mooiste gebied van Kampen maken
Naast het Reevediep is er de afgelopen jaren ook gebouwd aan de stad Kampen door de aanleg van de spoorlijn naar Dronten, station Kampen Zuid, winkelcentrum Stationskwartier en de bouw van honderden woningen in het Stationskwartier en Het Onderdijks. In maart 2022 is gestart met de bouw van 600 woningen in het unieke dorp Reeve (Reeve 1). De gebiedsvisie laat zien hoe het dorp Reeve kan worden voltooid en hoe de stad Kampen op steenworp afstand van station Kampen Zuid een nieuw stadsgezicht krijgt aan het Reevediep.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “We willen graag samen verder bouwen aan het landschap, aan het dorp Reeve en aan de stad Kampen. Het wordt een gebied met vele gezichten. Wonen in de stad, nabij het station met allerlei voorzieningen en in een groene en waterrijke omgeving, met als doel een aantrekkelijker en completer Kampen. Dit gebied is één van de entrees van Kampen. Het is dan ook de ambitie om hier uiteindelijk het mooiste gebied van Kampen van te maken en dit samen met de inwoners te doen.”

De voorgestelde ontwikkeling van het gebied Reevedelta draagt bovendien bij aan de brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen van de gemeente Kampen: het bevorderen van een prettige en veilige leefomgeving, klimaatadaptatie en ontwikkeling en behoud van de biodiversiteit.

Bestuurders André la Rivière en Bouwe Strikwerda van Consortium De Dijken: “De ambities zijn uitdagend en we hebben er zin in om met de gemeente samen te werken aan onderscheidende woonmilieus in dit voor Nederland unieke gebied.”

Versnelling woningbouw en sleutelproject regionale woonagenda
Reevedelta is sleutelproject in de regionale woonagenda. Daarmee wil de gemeente Kampen voorzien in de grote behoefte aan woningen in Kampen en de regio West Overijssel. De gebiedsvisie laat zien hoe in dit gebied in de komende tien jaar tussen de circa 2.800 en 3.200 woningen gebouwd kunnen worden. Dat is inclusief het nieuwe dorp Reeve. Hiermee vergroten we het aantal woningen voor de stad Kampen met bijna 20%.

Inclusieve woonbuurten
In Reevedelta bouwen we woonwijken die passen bij de verschillende levensfasen, inkomens en diversiteit van inwoners. Het woningbouwprogramma in Reevedelta bestaat uit 30 procent betaalbaar, 40 procent middelduur en 30 procent duur. Van de 30 procent betaalbare woningen is 20% sociale huur en 10% betaalbare koop. Deze verdeling is niet van toepassing op het programma van het eerste deel van het dorp Reeve (Reeve 1) dat momenteel in aanbouw is.

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “Ook in West Overijssel is een groot woningtekort. Reevedelta is een gebied waar opgaven en kansen liggen. Vanuit de prestatieafspraken met de gemeente Kampen zorgen wij voor de ontwikkeling van de sociale huurwoningen in dit prachtige kansrijke gebied. Dit doen wij door betaalbare, duurzame en kwalitatief goede huurwoningen te bouwen voor iedere doelgroep.”

Grote investeringen nodig voor infrastructuur
De in de concept Gebiedsvisie voorgestelde ontwikkeling heeft een tekort van circa 23 miljoen euro en is financieel nog niet haalbaar. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de beoogde investeringen in infrastructuur, waaronder de fietstunnel en fietsroutes naar het station, het versterken van de hub-functie (knooppunt) van het station, de verkeersontsluiting van de nieuwe wijken aan het Reevediep en de ambitie om de N50 zone te vergroenen. In de definitieve Gebiedsvisie moeten ambities, kwaliteit en financiën in balans zijn gebracht zodat de voorgestelde gebiedsontwikkeling haalbaar en uitvoerbaar is.

Gebiedsafbakening
Het gebied Reevedelta bestaat uit het Reevediep en het aanliggende gebied direct ten noorden hiervan, gelegen tussen het Drontermeer en de IJssel, begrensd door de Hanzelijn, inclusief Stationskwartier, Het Onderdijks en het gebied tussen de Venedijk en de Mr. J.L.M. Niersallee en sportpark De Maten.

Samenwerking
De gemeente Kampen en consortium De Dijken BV (BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling, BEMOG Projektontwikkeling BV en Mateboer Projectontwikkeling BV) werken samen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in het gebied Reevedelta. De versnelling is noodzakelijk om de ambitie van circa 400 nieuwe woningen per jaar in de gemeente Kampen waar te kunnen maken. Woningcorporatie deltaWonen is nauw betrokken bij de uitwerking van de gebiedsvisie om invulling te geven aan het sociale woningbouwprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *