Gemeente Kampen maakt conceptlijst met aanwijsplekken carbidschieten bekend

Gemeente Kampen maakt conceptlijst met aanwijsplekken carbidschieten bekend

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 10 mei 2022 de conceptlijst met aanwijsplekken voor carbidschieten bekend gemaakt. Bij het vaststellen van deze lijst is opnieuw een zogeheten afwegingskader voor carbidschieten gebruikt dat ook door het college is vastgesteld.

Om overlast van carbidschieten in de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden te beperken zonder het carbidschieten geheel te verbieden, is gemeente Kampen een aantal jaren geleden begonnen met het aanwijzen van locaties waar geschoten mag worden. Carbidschieten in de bebouwde kom is daarmee niet meer overal toegestaan maar alleen op de aangewezen plekken. Deze aanpak werkt volgens burgemeester De Rouwe over het algemeen tot tevredenheid van betrokken partijen. “Bij het aanwijzen en evalueren van schietlocaties werken we in de werkgroep jaarwisseling nauw samen met het Schuttersgilde, WijZ Welzijn en politie. Iedereen die vorig jaar een zienswijze of bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt het ontwerpbesluit nu thuisgestuurd. Ook wordt de conceptlijst met aanwijsplekken weer ter inzage gelegd. Daarop kunnen alle inwoners reageren. De inzagetermijn is ten opzichte van vorig jaar met twee weken verlengd.”

Afwegingskader
In het zogeheten ‘Afwegingskader carbidschietlocaties gemeente Kampen 2022-2023’ staan criteria om de geschiktheid van een locatie voor carbidschieten te bepalen. Criteria om een schietplek aan te toetsen zijn bijvoorbeeld de ligging ten opzichte van speeltuinen, winkels en zorgcentra, veiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten, draagvlak en het ruimte bieden aan schutters en stimuleren van buurtbinding. Ook kunnen persoonlijke omstandigheden van zwaarwegende aard een rol spelen waardoor het niet wenselijk is een locatie aan te wijzen. Het werken met een afwegingskader loopt vooruit op de raadsbreed aangenomen motie ‘Oud-nieuw-visie’ van D66, GroenLinks, VVD, GBK, PvdA en het CDA. Daarin wordt gevraagd om notitie met een visie voor de oud-en-nieuw-viering in de komende vijf jaar als basis voor maatregelen en lokale regels ‘met aandacht voor het behoud van tradities, veiligheid en beperking van overlast voor milieu, mens en (huis)dieren. Het opstellen van dit meerjarenbeleid is een intensief en langdurig traject dat pas – naar verwachting – oktober 2022 wordt afgerond.

Locaties carbidschieten
In het ‘Ontwerp-Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2022-2023 geeft het college aan welke locaties in Kampen en IJsselmuiden de gemeente van plan is om aan te wijzen als locaties waar carbidschieten zal worden toegestaan tijdens de jaarwisseling 2022-2023. De lijst kent enkele veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Het Burgemeester Berghuisplein, Ommelandsingel (parkeerplaats winkelcentrum Hanzewijk 2) en de Priorstraat worden dit jaar aangewezen als schietplek. Hierover is overleg gevoerd met omwonenden. Deze locaties vervangen andere locaties waar dit jaar bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Zienswijze
Het ontwerp Aanwijzingsbesluit ligt vanaf volgende week ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij het college. Meer informatie staat op de Gemeentepagina’s in huis-aan-huiskrant De Brug van 17 mei 2022 en vanaf dan ook op www.kampen.nl/jaarwisseling

Foto © KampenLive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *