Aan de slag met een groene en gezonde Flevowijk

Aan de slag met een groene en gezonde Flevowijk
Foto © KampenLive

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders de startnotitie Opgave en pilot groene en gezonde Flevowijk ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Een groene en gezonde leefomgeving is van groot belang voor de gezondheid. Het is belangrijk om te leven in een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.

De Flevowijk is de dichtstbevolkte wijk van Kampen en kent diverse opgaven op het gebied van leefbaarheid. Het college ziet veel kansen om samen met bewoners en organisaties deze opgaven in samenhang op te pakken.

Van oudsher is de Flevowijk opgezet als een wijk met veel groen. Tegelijkertijd zijn veel speelvoorzieningen in de wijk verouderd, de schoolpleinen nog altijd verhard en de mate van verstening in de wijk erg hoog, waardoor er sprake is van hittestress en wateroverlast in de wijk. Ook komen er regelmatig klachten binnen over zwerfafval, drugsoverlast en zien we opgaven op het gebied van leefbaarheid in de wijk.

Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren zijn er al veel initiatieven in de wijk. Deze worden georganiseerd door de verenigingen, kerken en andere organisaties, de gemeente of door betrokken buurtbewoners. Het college ziet veel kansen om op deze initiatieven aan te sluiten en te starten met een integrale, organisatie-overstijgende pilot in de Flevowijk die gericht is op een groene en gezonde leefomgeving.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Met de pilot willen we concreet aan de slag in de Flevowijk samen met bewoners en betrokken organisaties en tegelijk ook samenhang organiseren in de verschillende activiteiten en projecten waar we als gemeente bij betrokken zijn. De pilot bereiden we voor samen met provincie Overijssel, IVN natuureducatie, GGD IJsselland, deltaWonen en WijZ Welzijn Kampen. Deze organisaties willen met ons de wijk in om samen met bewoners aan de slag te gaan met de gezamenlijke opgave: een groene en gezonde leefomgeving die bijdraagt aan de fysieke, sociale en mentale gezondheid van inwoners.”

De verdere voorbereidingen vinden plaats na instemming van de gemeenteraad, zodat de pilot begin 2022 kan starten.

Aanpak
Gestart wordt met een buurtverkenning en betrekken van stakeholders. Zo worden de bestaande groensituatie, bestaande activiteiten, initiatieven, en organisaties zoals scholen, verenigingen en ondernemers in de Flevowijk in kaart gebracht en worden vervolgstappen gepland. Daarna worden samen met de buurt ideeën en wensen opgehaald voor vergroening en voor activiteiten die ontmoeten, spelen, (mentale en fysieke) gezondheid, bewegen en natuurbeleving promoten. Alle opbrengsten worden uitgewerkt in een ontwerp en in een uitvoeringsagenda. Hiermee gaan we opnieuw de buurt in, om te inventariseren waar bewoners aan mee willen werken en welke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarna volgt de aanleg en de realisatie van de plannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *