College positief over huisvesting arbeidsmigranten Tuindersweg 21a

College positief over huisvesting arbeidsmigranten Tuindersweg 21a

Het college van B&W is bereid medewerking te verlenen aan het realiseren van een tijdelijk woongebouw voor de huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten op het adres Tuindersweg 21a in de Koekoekspolder. Het college wil de bouw mogelijk maken met een tijdelijke omgevingsvergunning waarmee voor een periode van maximaal 15 jaar afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Om dit te kunnen doen is een zogenaamde Verklaring Van Geen Bedenkingen (VGGB) nodig van de gemeenteraad. Aan deze verklaring wordt een aantal voorwaarden verbonden.

De initiatiefnemers van het huisvestingsplan op de locatie Tuindersweg 21a hebben bij de gemeente een principeverzoek ingediend om na te gaan of de gemeente positief staat tegenover het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college heeft nu via een zogeheten principebesluit aangegeven medewerking hieraan te willen verlenen. Het college stelt daarnaast aan de raad voor om de Coördinatieregeling toe te passen. Dat betekent dat alle vergunningen die nodig zijn om de huisvesting mogelijk te maken, worden samengevoegd in één procedure. Hiermee ontstaat duidelijkheid voor alle betrokkenen en kan tijdwinst worden geboekt. Ook hiervoor is een besluit van de gemeenteraad nodig.

Met de realisatie van het tijdelijke woongebouw wordt invulling gegeven aan de wens van werkgevers in tuinbouwgebied Koekoekspolder om hun tijdelijke arbeidskrachten op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten, in de nabijheid van hun werkplek.

Procedure
De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in december of januari over de ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen en het verzoek om de Coördinatieregeling toe te passen. Als de raad akkoord gaat met de voorgestelde procedure, dan worden alle ontwerpbesluiten eind van dit jaar tegelijkertijd zes weken ter inzage gelegd en kan iedereen daarover een zienswijze indienen. Pas daarna besluit de raad over de definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen en kunnen de benodigde vergunningen verleend worden.

Participatie
Het plan voor de huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten aan de Tuindersweg is in de afgelopen maanden besproken met alle betrokken partijen en belanghebbenden. Het plan is op verschillende onderdelen aangepast om aan de opmerkingen en wensen van omwonenden tegemoet te komen. Zo is bijvoorbeeld het gebouw verplaatst evenals het sportveld en de fietsenstalling en komt er meer groen op het terrein.

Voorwaarden
Aan de ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen wordt een aantal voorwaarden verbonden om de kwaliteit van de huisvesting te garanderen en overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Zo geldt de afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 15 jaar en voor maximaal 120 personen. Het parkeren van voertuigen wordt alleen toegestaan op eigen terrein.

Om overlast te voorkomen worden afspraken over de exploitatie en de begeleiding van de arbeidsmigranten vastgelegd in een convenant. Ook worden afspraken gemaakt over het overleg met de omwonenden en de behandeling van eventuele klachten. De huisvesting zelf moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn geformuleerd door de Stichting Normering Flexwonen. Hiermee wordt voor de arbeidsmigranten een goede en veilige woonsituatie gecreëerd en worden misstanden voorkomen.

Als de procedure snel kan worden doorlopen, kan de huisvesting medio 2021 gerealiseerd worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *