Meer mogelijkheden voor ondernemen op Melmerpark

Meer mogelijkheden voor ondernemen op Melmerpark

De gemeente Kampen gaat een nieuw bestemmingsplan maken voor bedrijvenpark Melmerpark. Het nieuwe plan gaat mogelijkheden bieden voor meer branches in de grootschalige en perifere detailhandel en voor horeca en leisure. De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden op Melmerpark zijn vastgelegd in drie afzonderlijke bestemmingsplannen die al meer dan 10 jaar oud zijn en niet meer voldoen aan de vereisten van deze tijd. De vraag om het bestemmingsplan te actualiseren was er ook bij meerdere eigenaren van gronden en gebouwen op het Melmerpark.

De drie huidige bestemmingsplannen worden geactualiseerd en samengevoegd tot één nieuw bestemmingsplan voor heel Melmerpark. Dit maakt het raadplegen, beoordelen en toetsen van wat er mogelijk is op Melmerpark eenvoudiger. Destijds is Melmerpark in fases ontwikkeld, waardoor er meerdere bestemmingsplannen zijn.

Voordat er gestart kan worden met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan, legt het college eerst een zogeheten Nota van Uitgangspunten voor aan de gemeenteraad. Deze nota bevat de aanbevelingen voor de inhoud van het nieuwe bestemmingsplan. Met de eigenaren van gronden en gebouwen op het Melmerpark zijn gesprekken gevoerd over hun wensen en ideeën.

Meer mogelijkheden voor grootschalige en perifere detailhandel, horeca en leisure
In de nota van uitgangspunten wordt voorgesteld het nieuwe bestemmingsplan flexibeler te maken en daarin mogelijkheden te bieden voor meer branches in de grootschalige* en perifere** detailhandel. Ook voor horeca en leisure op het Melmerpark worden meer mogelijkheden geboden, door omschrijvingen van deze functies aan te passen aan de vereisten van deze tijd.

Verantwoordelijk portefeuillehouders Albert Holtland (Ruimtelijke ordening) en Geert Meijering (Economie) zijn blij dat er nu één nieuw bestemmingsplan gemaakt gaat worden voor heel Melmerpark met meer mogelijkheden voor ondernemen op het bedrijvenpark.

Geen concurrentie voor binnenstad
Het actualiseren van het bestemmingsplan betekent niet dat het Melmerpark een andere plaats krijgt in het detailhandelsvisie van de gemeente. Het Melmerpark is en blijft een locatie voor perifere en grootschalige detailhandel en kan en mag geen concurrentie zijn voor de detailhandel in de binnenstad. Dit wordt gewaarborgd door een minimum oppervlakte per winkel te hanteren in het nieuwe bestemmingsplan.

De wens van meerdere grondeigenaren op het Melmerpark om een nieuwe supermarkt te bouwen, wordt niet gehonoreerd in de Nota van Uitgangspunten. Alleen onder strenge voorwaarden kan in de toekomst hier medewerking aan verleend worden, wanneer ook de behoefte aan een extra supermarkt kan worden aangetoond. De gemeente wil het bestaande beleid om supermarkten te vestigen in de wijk- en buurtwinkelcentra aanhouden.

Procedure
De gemeenteraad neemt mogelijk in december een besluit over de Nota van Uitgangspunten. Hierna wordt gestart met opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor het Melmerpark. Naar verwachting kan het ontwerpbestemmingsplan in het voorjaar van 2021 ter inzage gelegd worden. Het is dan voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen over het plan. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bestemmingsplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *