Ontwerp-bestemmingsplan reguleert zorgwoningen binnenstad

Ontwerp-bestemmingsplan reguleert zorgwoningen binnenstad
Foto © KampenLive

Het college van b en w heeft met een zogeheten ‘paraplubesluit’ een nieuw ontwerp-bestemmingsplan voor de gemeente Kampen vastgesteld. Daarin wordt geregeld dat in een pand dat is bestemd om in te wonen alleen lichte vormen van zorg zijn toegestaan. Daarnaast wordt het omzetten en splitsen van woningen en kamerbewoning gereguleerd. Het ontwerp-bestemmingsplan is een concrete stap om toekomstige overlast van jongeren in een beschermde woonvorm in de binnenstad tegen te gaan.

In de gemeente Kampen is de laatste jaren vooral in de binnenstad sprake van een toename van splitsing van woningen in meerdere woningen en omzetting van woningen in meerdere kamers. Deze relatief goedkope eenheden worden vervolgens vaak verhuurd als zorgwoningen. Dat wordt met het nieuwe bestemmingsplan meer gereguleerd. Het plan pakt de oorzaak van het probleem aan door enerzijds juridisch uniforme begrippen te gaan hanteren voor wonen, huishouden, woning, zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. Anderzijds is in het plan een verbod opgenomen om zonder omgevingsvergunning woningen te splitsen in meerdere zelfstandige woonruimten, of om een woning om te zetten in onzelfstandige woonruimten. Ook wordt specifiek kamerbewoning en verhuur gezien als strijdig gebruik met de bestemming wonen en dus niet passend in het bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan volgt op het eerder genomen voorbereidingsbesluit dat een onevenwichtige toename van zorgwoningen in de binnenstad aan banden legt.

Woningvoorraad uit balans
“De ongebreidelde toename van kleinere onzelfstandige woonvormen kunnen zorgen voor problemen op het gebied van leefbaarheid. De verhuur van dit soort woningen aan bepaalde doelgroepen in de binnenstad zijn daar een voorbeeld van. Als er teveel van dit soort woningen mogelijk wordt gemaakt, dreigt de binnenstad qua woningvoorraad kwalitatief uit balans te raken. Door het omzetten en splitsen van woningen en kamerbewoning te reguleren, ontstaat er voldoende grip op het gebruik van panden met onzelfstandige woonruimten. Vanuit ruimtelijke ordening is daarom een parapluplan opgesteld dat de kern van het probleem aanpakt door woningsplitsing en woningomzetting te reguleren. We krijgen zo meer grip op de invulling van panden door bij het verlenen van een vergunning ook aspecten als het (historische) straatbeeld, de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid mee te wegen.” zegt wethouder Albert Holtland. De criteria waaraan verzoeken tot woningsplitsing of omzetting worden getoetst, zijn vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. De belangrijkste criteria zijn de minimale oppervlakte-eisen voor zelfstandige (60 m2) en onzelfstandige woonruimten (25 m2), waarbij bij woningomzetting ook niet meer dan vier onzelfstandige woonruimten per pand mogen ontstaan.

Het ontwerp-bestemmingsplan is een van de concrete stappen die de afgelopen tijd is gezet vanuit de taskforce Zorg en wonen. De taskforce heeft als doel om met alle betrokken partijen de overlast van jongeren in een beschermde woonvorm in de binnenstad tegen te gaan. Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Dit is een belangrijke stap voor meer regie hierop in toekomst. We willen met het ontwerp-bestemmingsplan voorkomen dat zwaardere vormen van zorg plaatsvinden in panden die vooral bedoeld zijn om in te wonen. Dat maken we in dit bestemmingsplan duidelijk door criteria te hanteren voor wat we nog acceptabele zorg vinden bij een woonbestemming.” En dat is niet het enige, volgens wethouder Van der Sluis. “We gaan verder op de al eerder ingeslagen weg en blijven ook monitoren op de kwaliteit van zorg, de criteria voor een persoonsgebonden budget (pgb) en willen in gesprek met al onze contractpartners en andere betrokken partijen. Een daarvan is het zorgkantoor. We hebben in gemeente Kampen een relatief groot percentage cliënten die zorg ontvangt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Omdat dat dat geen gemeentegeld is, hebben we daarop geen invloed. We willen als gemeente wel graag meer zicht krijgen op de aantallen mensen met een Wlz-indicatie die door het zorgkantoor worden geplaatst in onze gemeente.”

Meer informatie over het ontwerp-bestemmingsplan kunt u vanaf volgende week vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, waarop het plan wordt gepubliceerd.

Historie
Op 5 september 2019 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit zorgwoningen vastgesteld. Dit besluit is op 10 september 2019 bekend gemaakt en in werking getreden. Vervolgens heeft het college op 9 juni 2020 de Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor het nieuwe bestemmingsplan. In deze Nota van Uitgangspunten is richting gegeven aan de inhoud van het nieuwe bestemmingsplan. Het doel van de Nota van Uitganspunten was om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Het bestemmingplan moet vanuit de ruimtelijke ordening een bijdrage leveren om de ongewenste ontwikkeling van zogeheten zorgwoningen tegen te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *