Gemeente Kampen wijst plekken voor carbidschieten aan

Gemeente Kampen wijst plekken voor carbidschieten aan
Foto © KampenLive

Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve lijst met plekken voor carbidschieten binnen de bebouwde kom van Kampen, IJsselmuiden en de kernen Wilsum, Zalk en ‘s-Heerenbroek vastgesteld. Met het vooraf aanwijzen van plekken waar men mag carbidschieten hoopt de gemeente net als de afgelopen jaren de jaarwisseling veilig en volgens traditie te kunnen laten verlopen.

“Carbidschieten tijdens de jaarwisseling hoort bij Kampen. Deze unieke traditie willen we in goede banen leiden voor een veilige jaarwisseling en zonder grote overlast. Om overlast van carbidschieten in de bebouwde kom tegen te gaan, wijzen we jaarlijks locaties aan waar met draagvlak van de omgeving geschoten mag worden. Door goede afspraken met elkaar te maken, vieren we de jaarwisseling op onze manier, feestelijk en veilig,” aldus burgemeester Sander de Rouwe.

Draagvlak en veiligheid
In het eerste kwartaal van 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de meerjarenvisie jaarwisseling waarbij ook de Algemene plaatselijke verordening (APV) is gewijzigd. Naar aanleiding hiervan heeft het college ook nadere regels opgesteld ten aanzien van het aanwijzen van carbidschietlocaties. In deze spelregels staan criteria om de geschiktheid van een locatie voor carbidschieten te bepalen. Het gaat hierbij om aspecten zoals draagvlak, bereikbaarheid van hulpdiensten, fysieke veiligheid en overlast voor (huis)dieren. Ook kunnen persoonlijke omstandigheden van omwonenden een zwaarwegende rol spelen.

Foto ©KampenLive

Locaties carbidschieten
In het aanwijzingsbesluit ‘carbidschietlocaties jaarwisseling gemeente Kampen 2023-2024’ geeft het college aan op welke locaties binnen de bebouwde kom van Kampen, IJsselmuiden en de kernen Wilsum, Zalk en ‘s-Heerenbroek carbidschieten zal worden toegestaan voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling van 2023 naar 2024. Deze lijst is vanaf 11 juli 2023 te vinden op www.overheid.nl. Tot vorig jaar was er sprake van gedoogdagen in de wijk Brunnepe. Met de aangepaste APV is het carbidschieten op de Noordweg in Brunnepe op 27, 28, 29 en 30 december tussen 19:00 en 21:00 uur gereguleerd. Voor deze periode zijn drie locaties aangewezen, zoals dit ook is tijdens de jaarwisseling zelf.

Voor deze definitieve vaststelling heeft het college eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor haar inwoners. Inwoners hadden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Ten opzichte van de conceptlijst met aanwijsplekken zijn er twee wijzigingen. De locaties in Zalk zijn uitgebreider omschreven zodat de exacte aanwijsplekken duidelijk zijn. Daarnaast is de locatie in Grafhorst van de lijst geschrapt. Dit heeft te maken met de jaarwisseling van 2023 naar 2024 die op zondag valt. Op verzoek van de schutters is er in verband met de zondagsrust voor gekozen om hier geen carbidschietlocatie aan te wijzen.

Contactpersoon per carbidschietlocatie
Nieuw in de APV is dat er voor elke aangewezen carbidschietlocatie een contactpersoon aanwezig moet zijn. Het aanmeldproces daarvoor start binnenkort. Is er na het aanmeldproces geen contactpersoon voor een carbidschietlocatie? Dan vervalt de aanwijzing van de locatie. Als dit het geval is, wordt een nieuwe lijst met aanwijsplekken gepubliceerd.

Belanghebbenden kunnen tegen dit definitieve besluit bezwaar indienen bij het college wanneer ze het niet eens zijn met een aanwijsplek. Meer informatie staat op de Gemeentepagina in huis-aan-huiskrant De Brug van 11 juli en via www.officielebekendmakingen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *