Kampen legt aanpak voor terugdringen overlast zorgwoningen vast

Kampen legt aanpak voor terugdringen overlast zorgwoningen vast

De gemeente Kampen werkt sinds 2019 aan het terugdringen van overlast door zogenaamde ‘zorgwoningen’. In de zomer van 2021 is deze aanpak geïntensiveerd en sindsdien wordt er projectmatig en integraal samengewerkt. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak terugdringen overlast zorgwoningen 2023-2025 vastgesteld.

De problematiek rondom zorgwoningen is relatief nieuw en komt voort uit de scheiding van wonen en zorg en nieuwe leveringsvormen van langdurige zorg. Kwetsbare mensen wonen langer zelfstandig en ontvangen steeds vaker (zware) zorg, begeleiding en behandeling in de eigen omgeving. Per saldo neemt het aantal kwetsbare mensen in de wijk daardoor toe, maar mag dat niet gepaard gaan met extra overlast.

Daarom heeft de gemeente Kampen de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een gebalanceerde, gerichte aanpak van de problematiek. Deze aanpak houdt rekening met de ingezette scheiding van wonen en zorg en het handhaven op overlastgevende zorgwoningen. Hierbij is ingezet op het handhaven van bestaande overtredingen en op het ontwikkelen van duurzaam en integraal beleid om nieuwe overtredingen te voorkomen.

Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Het aantal overlastmeldingen en incidenten neemt af en vergunningen worden onder duidelijkere en soms strengere voorwaarden verleend. Hierdoor kunnen vergunningen worden geweigerd en kan achteraf eenvoudiger worden overgegaan op handhaving. Ook heeft de rechtbank van Zwolle in 2022 uitgesproken dat de gemeente handhavend mag optreden als er sprake is van strijdig gebruik van een woning met woonbestemming waar (zware) zorg wordt verleend en overlast wordt ervaren.

“We zijn hiermee op de goede weg. Er is nu een goede balans tussen handhaven en preventie. Dat werkt. Het is dan ook van belang dat we de aanpak continueren. Met dit plan van aanpak leggen we voor de komende jaren vast op welke wijze verder wordt gewerkt aan het terugdringen van de overlast. En we blijven daarnaast werken aan de doorontwikkeling van de aanpak,” aldus wethouder Bernard van den Belt.

Het plan van aanpak voor de periode 2023-2025 richt zich op verdere preventie en handhaving van overlastgevende zorgwoningen. Ook wordt er ingezet op een betere spreiding van zorgwoningen over de gemeente Kampen. Op dit moment concentreren de zorgwoningen zich vooral in de binnenstad en Brunnepe. De gemeente wil het aantal zorgwoningen in deze twee wijken terugdringen door een betere spreiding over de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *