Realisatie gymzaal in Het Onderdijks een stap dichterbij

Realisatie gymzaal in Het Onderdijks een stap dichterbij

In het hart van Het Onderdijks gaat de gemeente in de tweede helft van 2023 een gymzaal bouwen. De gymzaal komt op de kavel aan de Lange Akker naast Het Stroomdal en tegenover Villa Nova waar nu de tijdelijke locatie van Prokino Kinderopvang en de moestuin staan. De gymzaal wordt straks gebruikt door beide basisscholen. Na schooltijd en in de avonduren kan de ruimte door wijkbewoners en sportclubs gebruikt worden voor sport en bewegen. Het college heeft het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen en het ontwerp-uitwerkingsplan van de gymzaal vastgesteld. Hiermee komt het realiseren van de gymzaal een stap dichterbij.

Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen
In het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen staan de eisen voor de omvang en functionele kenmerken van de ruimten in het gebouw. Het vastgestelde Ruimtelijk Functioneel Programma’s van Eisen vormt de basis waarop het nog te contracteren ontwerpteam de gymzaal dient te ontwerpen.

Geen standaard gymzaal
Projectwethouder Bas Wonink: “Het wordt geen standaard gymzaal. Naast het bewegingsonderwijs waar de gymzaal primair voor bestemd is, biedt de zaal ook buiten schooltijden de mogelijkheid voor nieuwe en andere bewegingsvormen waar andere gymzalen in de gemeente niet in voorzien. Het uitgangspunt voor de nieuwe gymzaal is een sportvloer met een oppervlak van 18 x 18 meter en een vernieuwend beweegconcept volgens het Athletic Skills Model. Dit is een talentontwikkelingsmodel dat zich richt op het optimaal ontwikkelen van motorische vaardigheden door 10 grondvormen van bewegen centraal te zetten. Denk bijvoorbeeld aan balanceren en vallen, lopen en rennen, schieten en mikken.”
De inrichting van de gymzaal in het Onderdijks dient de 10 grondvormen van bewegen te faciliteren. Dit betekent onder meer dat naast een meer traditionele inrichting met touwen, een klimrek en basket, gebruik gemaakt wordt van sport- en spelmateriaal dat andere bewegingsvormen ondersteunt, bijvoorbeeld door het aanbrengen van vlakken, lijnen, figuren, graphics en het gebruik van projecties. De keuze voor dit beweegconcept brengt een grotere variatie aan sport- en beweegmogelijkheden met zich mee.
Participatie

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs zijn nauw betrokken bij het opstellen van het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen. Ook konden inwoners, sportaanbieders en overige geïnteresseerden afgelopen voorjaar tijdens een inloopbijeenkomst hun wensen aangeven om samen met andere bewoners te kunnen bewegen en sporten in de nieuwe gymzaal. De volgende stap nu het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen is vastgesteld? Het contracteren van een ontwerpteam met onder andere een architect. Dit team gaat aan de slag met het ontwerpen van de gymzaal. Het streven is om het voorlopig ontwerp in het voorjaar van 2023 vast te laten stellen door het college. Zodra het voorlopig ontwerp gereed is, wordt opnieuw een bijeenkomst voor de wijk en andere belangstellenden georganiseerd. Het voorlopig ontwerp wordt dan getoond en de plannen en het proces nader toegelicht. Eventuele aandachtspunten kunnen dan nog verwerkt worden in het definitief ontwerp. Ook daarna worden omwonenden periodiek geïnformeerd over de voortgang en relevante ontwikkelingen.
“De planning ligt op koers. Het duurt echter nog wel ruim twee jaar voor we op deze nieuwe locatie kunnen bewegen en sporten. Het doel is om de nieuwe gymzaal voor eind 2024 gebruiksklaar op te leveren”, aldus Bas Wonink.

Ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage
Naast het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen stelde het college ook het ontwerp-uitwerkingsplan vast, een nadere uitwerking op het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan. “In 2013 was nog niet precies duidelijk hoe de ontwikkeling op deze plek er uit zou komen te zien, maar zijn in het bestemmingsplan wel alvast randvoorwaarden aangegeven. Deze randvoorwaarden zijn nu concreet gemaakt in het concept-uitwerkingsplan. Het in procedure brengen van dit plan is een belangrijke stap richting het afsluiten van de ontwikkeling van Het Onderdijks”, aldus Jan Peter van der Sluis, wethouder ruimtelijke ontwikkeling.

Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt vanaf 30 november 2022 tot en met 11 januari 2023 ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerp-uitwerkingsplan is in deze periode in te zien op het stadhuis en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van de terinzagelegging stelt het college, met inachtneming van eventuele zienswijzen, het uitwerkingsplan definitief vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *