Burgemeester de Rouwe roept op overlast zorgwoningen Kamper binnenstad te melden

Burgemeester de Rouwe roept op overlast zorgwoningen Kamper binnenstad te melden

Overlast zorgwoningen: kwstie van de langste adem

“De overlast door zorgwoningen in de binnenstad van Kampen nog altijd niet makkelijk aan te pakken!” Dat stelde wethouder van der Sluis n.a.v. vragen in commissie inwoners, bij het onderwerp Raadsvoorstel start notitie woonzorgvisie gemeente Kampen, op dinsdag 15 februari 2022.

Hart van Kampen wilde, bij monde van Nardus Koster, weten wat de stand van zaken was rondom de aanpak van de overlast. “Ons bereiken berichten dat de overlast alleen maar toeneemt. Wij krijgen het gevoel dat we achter de muziek aanlopen. De gemeente moet er bovenop gaan zitten”, aldus Nardus Koster. Reden om afgelopen dinsdagavond vragen te stellen aan het college.

Inmiddels houden zich drie collegeleden bezig met de problemen en uitdagingen rondom de visie op wonen en zorg. Door het opstellen van een woonzorgvisie worden de beleidsterreinen wonen, zorg, welzijn en ruimtelijke ordening met elkaar verbonden. Zo ontstaat integraal beleid op wonen en zorg. Wethouder van der Sluis: “Het toch echt een kwestie van de lange adem is. Zomaar de boel dichtspijkeren als er klachten zijn kan nu eenmaal niet”.

De wethouder: “Er worden op veel sporen tegelijkertijd actie ondernomen om de leefbaarheid te vergroten in de binnenstad van Kampen. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met de zorgaanbieder, ook de zorgelijke, het zorgkantoor en de inspectie. Ook wordt het parapluplan steeds fijner afgesteld om daarmee te zorgen voor een goede onderbouwing van de dossiers en om meer grip te krijgen”.

Sinds het openstellen van de meldlijn ruim 70 meldingen binnengekomen en die worden allemaal onderzocht. Over een 18-tal meldingen loopt momenteel nog een onderzoek en 1 casus ligt nu bij de rechter. De meeste meldingen hebben te maken met o.a. woningsplitsing. Daar waar onderzoek uitwijst dat dit niet conform de gemaakte afspraken is zal handhavend worden opgetreden.

Wethouder Holtland: “Er zijn inmiddels flinke slagen gemaakt komt steeds meer jurisprudentie voorhanden komt waardoor ook het paraplubestemmingsplan verder bijgesteld kan worden. Hiermee worden de aanstaande rechtszaken beter onderbouwd”. Hij gaf aan het geen enkel probleem te vinden wanneer de rechter de gemeente niet direct in het gelijk stelt, maar wel handvatten aanreikt.

Als laatste kwam burgemeester De Rouwe aan bod. Hij reageerde eerste op de vraag of de handhaving wel op orde is. Hij maakte duidelijk dat de aanpak werkt en er inmiddels zelfs klachten binnenkomen over teveel huisbezoeken. Ook zei hij dat deze langzaam gegroeide problemen niet eventjes worden opgelost maar dat hij zich zorgen maakt over de meldingsbereidheid van dit moment.

Pas na 2 jaar is de hele werkgroep volledig opgetuigd met o.a. een adviseur, BOA’s, huisbezoeken en rechtszaken. Eerst kwamen er veel meldingen binnen en was er geen capaciteit om daar effectief op te acteren. Nu is de capaciteit wel op orde is lijkt de bereidheid om te melden te zijn afgenomen, terwijl er nog wel altijd overlast plaatsvind. Dit laatste wordt duidelijk uit de ervaringen en informatie van de diverse commissieleden.

De Rouwe doet een klemmend beroep op de samenleving om vooral te blijven melden om misstanden in de zorg adequaat te kunnen aanpakken. Hij roept de mensen in de zorg, de inwoners van de binnenstad, ondernemers, aannemers, bouwbedrijven en personeel van bezorgende bedrijven op elke verdachte situatie of vorm van overlast te blijven melden. Alleen dan kan er effectief worden opgetreden.

Nardus Koster: “Wij kunnen dit alleen maar onderstrepen. Het is belangrijk dat van elke misstand, hoe koverlastzorgwoningen@kampen.nl. lein ook, melding wordt gemaakt. Al doe je dat 10x in de week. Alleen zo kan de organisatie een goed en volledig dossier maken. En een volledig dossier is nodig om effectief te kunnen grijpen”.

Op verzoek van Koster zal de burgemeester zorgen voor brede communicatie in de media en op sociale media. De andere commissieleden gaven aan dit ook binnen hun netwerk te gaan delen. Het melden van overlast kan via de meldlijn:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *