Kampen pakt gezondheidsverschillen aan en zet in op preventie

Kampen pakt gezondheidsverschillen aan en zet in op preventie

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag de lokale gezondheidsagenda 2022-2025 ‘Gezondheid Voorop!’ ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin is het gezondheidsbeleid van de gemeente vastgelegd en staan de ambities op dit gebied beschreven.

Gezondheid is in deze tijden belangrijker dan ooit. Een goede gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het gaat goed met de gezondheid van de meeste Kampenaren. Uit de Gezondheidsmonitor 2020 van GGD IJsselland blijkt dat 80% van de Kampenaren een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Maar de gezondheidsverschillen zijn groot, ook in onze gemeente. Inwoners met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid door verschillende gezondheidsproblemen dan mensen met een hoge opleiding.

Het bevorderen en verbeteren van de publieke gezondheid vraagt om een duidelijke koers van de gemeente en een continue inzet voor een periode langer dan vier jaar. In de gezondheidsagenda wordt de aanpak om problemen in samenhang op te pakken verder uitgewerkt aan de hand van vijf speerpunten: gezonde sociale en fysieke leefomgeving, gezondheidsachterstanden verkleinen, psychische en mentale gezondheid, vitaal ouder worden en gezonde leefstijl.

Bij elk speerpunt zijn ambities en resultaten benoemd waar we als gemeente aan willen werken. Zo willen we dat alle kinderen vanaf de geboorte dezelfde kansen hebben en dat kwetsbare ouders goed voorbereid met hun zwangerschap starten en zijn toegerust voor het ouderschap en opvoeden. Een ander voorbeeld is dat we een dementievriendelijke samenleving willen. Meer bewustwording over dementie met (dichtbij huis) ontmoetingsplekken en activiteiten voor inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

Gezondheid vraagt om een integrale aanpak
Wethouder Gezondheid Jan Peter van der Sluis: “Met de gezondheidsagenda verstevigen we onze aanpak. We bouwen voort op het vele goede dat er al in Kampen gebeurt op het gebied van gezondheid en brengen hier meer samenhang en focus in aan. We bundelen de krachten met onze partners in de gemeente, zoals GGD IJsselland, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, sportaanbieders, SAMBIQ en regiogemeenten. Samen ondersteunen we Kampenaren in het versterken van hun eigen regie en bij hun keuzes voor een gezond en veerkrachtig leven. Met het traject ‘‘Versterken sociale basis’ en met het ‘Kamper Leefstijlakkoord’ en de ‘Lokale Educatieve Agenda’ zetten we daarin al goede stappen en werken we met onze partners aan een stevig netwerk van organisaties in de gemeente. Zo zetten we samen Gezondheid Voorop!.”

Kamper Leefstijlakkoord
Het speerpunt ‘gezonde leefstijl’ uit de gezondheidsagenda is al verder uitgewerkt. In november vorig jaar stelde het college het Kamper Leefstijlakkoord vast, een uitbreiding van het Kamper Sportakkoord. Met dit akkoord bundelen we de krachten en kennis van landelijke, regionale en lokale akkoorden en programma’s en dragen we bij aan de mogelijkheid voor inwoners om een gezonde leefstijl na te streven. Het Kamper Leefstijlakkoord is ontwikkeld met en ondertekend door meer dan 60 organisaties uit de branches: onderwijs, sport, welzijn, zorg, overheid en het bedrijfsleven.

Voorbeeldfunctie
Wethouder van onder andere Personeelszaken en Sport Bas Wonink: “Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven als het gaat om de gezondheid en vitaliteit van mensen. Dit doen we als werkgever en in de uitvoering van sociale en ruimtelijke programma’s, zoals bij de herinrichting van Het Groene Hart. Als wij het goede voorbeeld geven, kunnen we dat ook van anderen vragen. Zo dragen we zelf actief bij aan gezonde en veerkrachtige inwoners en stimuleren we anderen om hierin mee te doen.”

Verschillen in gezondheid
De komende vier jaar richt de gemeente zich met de gezondheidsagenda nog meer op de groepen inwoners die het meeste risico lopen op een minder goede gezondheid en bij wie de grootste gezondheidswinst is te behalen. Het gaat hierbij om de jeugd en inwoners met een verhoogd risico op kwetsbaarheid (inwoners met een ongunstige sociaaleconomische positie en ouderen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *