Gemeente Kampen onderzoekt drie locaties voor uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Gemeente Kampen onderzoekt drie locaties voor uitbreiding woonwagenstandplaatsen
De Venedijk Foto © KampenLive

Het college van B&W heeft drie locaties aangewezen in de gemeente Kampen waar nader locatieonderzoek gaat plaatsvinden voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Het gaat om de volgende locaties: Schansdijk, Venedijk (achter scholengemeenschap Pieter Zandt) en Tussenland/Goudplevier.

De gemeente onderzoekt uitbreidingsmogelijkheden voor woonwagenstandplaatsen want er is onvoldoende aanbod van woonwagenstandplaatsen. Er staan in de gemeente Kampen 73 woningzoekenden op de wachtlijst voor een woonwagenstandplaats.

De Venedijk Foto © KampenLive

Ruimtelijke studie
Er wordt nu eerst een ruimtelijke studie uitgevoerd naar de locaties Schansdijk en Venedijk. De locaties worden nader onderzocht en beoordeelt op geschiktheid voor de realisatie van woonwagenstandplaatsen. Er wordt in beeld gebracht wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn voor de realisatie van een nieuwe woonwagenlocatie op deze locaties en wat een dergelijke ontwikkeling gaat kosten en kan opbrengen. Een extern bureau gaat het onderzoek uitvoeren.

De locatie Tussenland/Goudplevier is in beeld voor een beperkte uitbreiding (4 standplaatsen) van de bestaande woonwagenlocatie. Deze uitbreiding is bedoeld als compensatie voor de (voormalige) woonwagenlocatie aan de Oosterlandenweg in IJsselmuiden, die waarschijnlijk binnenkort zal verdwijnen voor een andere ontwikkeling. Of de beperkte uitbreiding überhaupt mogelijk is, wordt eerst onderzocht.

Selectie mogelijke uitbreidingslocaties
Eind 2020 zijn 13 mogelijke uitbreidingslocaties voorgelegd aan de gemeenteraad met een lijst van criteria die het college wilde hanteren bij de keuze voor nader onderzoek naar drie locaties. Het afgelopen jaar zijn al deze locaties globaal onderzocht en is er een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder de woningzoekenden op de wachtlijst. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben geleid tot de keuze van het college om de locaties Schansdijk, Venedijk en Tussenland/Goudplevier nader te onderzoeken.

De Venedijk Foto © KampenLive

Woonbehoefte onderzoek
Er is een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd onder de woningzoekenden die op de wachtlijst staan. Uit dit onderzoek blijkt dat er op korte termijn behoefte is aan uitbreiding van 24 standplaatsen in de categorieën koop en huur. De voorkeur bij veel respondenten gaat uit naar een locatie in/nabij de kern Kampen met daarbij een voorkeur voor de locaties Schansdijk en Venedijk.

Participatie en communicatie
De huurdersvereniging van woonwagenbewoners is geïnformeerd over het locatie onderzoek dat gaat plaatsvinden voor de locaties Schansdijk en Venedijk. Ook de bedrijven, organisaties en omwonenden van alle drie de locaties zijn per brief geïnformeerd over dit traject. De uitkomsten van het onderzoek naar de kansen en belemmeringen vormen de basis om in gesprek te gaan met de omwonenden, bedrijven en organisaties in de omgeving. Ook met de huurdersvereniging van woonwagenbewoners wordt gesproken over de uitkomsten van het onderzoek. De gemeente neemt de inbreng van betrokkenen en belanghebbenden mee in de definitieve afweging om tot een keuze te komen voor een uitbreidingslocatie. De gemeente verwacht medio 2022 de onderzoeksresultaten te kunnen delen met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *