Definitieve ontwerpen herinrichting Flevoweg en Oostzeestraat vastgesteld

Definitieve ontwerpen herinrichting Flevoweg en Oostzeestraat vastgesteld
Foto © KampenLive

Begin september legde de gemeente de voorlopige ontwerpen voor de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat via een inloopbijeenkomst en digitale informatieronde voor aan alle inwoners van de gemeente Kampen. Naar aanleiding van de ontvangen reacties is een aantal aanpassingen in beide ontwerpen doorgevoerd. Het college stelde op 15 december de definitieve ontwerpen voor de herinrichting van beide wegen vast. De uitvoering start begin 2021.

De herinrichting van beide wegen zijn twee losse projecten die qua planvorming en realisatie tegelijkertijd opgepakt worden. Het belangrijkste doel voor het herinrichten van de Flevoweg is het vergroten van de verkeersveiligheid. Uit de verkeers- en ongevallencijfers blijkt dat er in de periode 2015-2019 zestien ongevallen zijn geregistreerd waarvan een aantal met (ernstig) letsel. De Flevoweg wordt conform het gemeentelijk verkeerscirculatieplan (VCP) uit 2017 aangepast, zodat de inrichting passend is bij de maximale snelheid van 30 km/u. Ook wordt de weg beter ruimtelijk ingepast in het Groene Hart. Aan de Oostzeestraat zijn 18 nieuwe woningen gebouwd als onderdeel van de vernieuwing van de Hanzewijk. De riolering onder de Oostzeestraat is vervangen. Dit is mede aanleiding om de straat opnieuw en beter in te richten.

Herinrichting Flevoweg
De meest in het oog springende aanpassing aan de Flevoweg is de aanleg van een rotonde op het kruispunt met de Oostzeestraat. Uit een uitgebreid participatieproces waarin verschillende betrokkenen uit het gebied vertegenwoordigd waren, bleek dat een rotonde op dit kruispunt de beste oplossing is en de hoogste prioriteit moet krijgen. Die krijgt het ook, evenals de herinrichting van de weggedeeltes tussen het huidige kruispunt met de Oostzeelaan en de 3e Ebbingestraat. Op deze tussenliggende wegdelen wordt de Flevoweg versmald en wordt asfalt vervangen door klinkers om de snelheid te verlagen. De op een na hoogste prioriteit wordt gegeven aan het veiliger en overzichtelijker maken van het kruispunt van de Flevoweg met de Buitensingel. Dat geldt ook voor het realiseren van een wandelpad aan de zuidzijde van de Flevoweg parallel aan het weggedeelte Buitensingel – 3e Ebbingestraat.

De herinrichting van de Flevoweg wordt gefinancierd door de gemeente, subsidie van de provincie Overijssel en een bijdrage van het Rijk. Uit het participatieproces blijkt dat de aanpak van het kruispunt met de 3e Ebbingestraat minder noodzakelijk geacht wordt. Alleen als de aanbesteding gunstig uitvalt, wordt op dit kruispunt een aantal minder ingrijpende aanpassingen doorgevoerd die de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. Dit geldt ook voor de oversteekplaatsen voor voetgangers tussen het kruispunt met de Buitensingel en de 3e Ebbingestraat. Het realiseren van een zogenaamde parkeermagneet voor 20 voertuigen ten zuidwesten van het kruispunt met de Oostzeestraat draagt weliswaar bij aan een ‘gastvrij Kampen’ en het autoluw maken van het Groene Hart, maar uit het participatieproces blijkt dat het realiseren van deze parkeermagneet de laagste prioriteit krijgt. Alleen als blijkt dat de aanbesteding zeer gunstig uitvalt, wordt de parkeermagneet gerealiseerd.

Herinrichting Oostzeestraat
De meest in het oog springende aanpassing voor de herinrichting van de Oostzeestraat is het realiseren van een veiligere oversteekvoorziening op het kruispunt van de Oostzeestraat met de Hanzelaan ter hoogte van het gezondheidscentrum. De Oostzeestraat wordt tevens voorzien van definitieve klinkerverharding. Het gebruik van klinkers in plaats van asfalt heeft de voorkeur van de gemeente, omdat het aansluit bij de Oranjesingel en meer aanleiding geeft tot snelheidsbeperking. Op verzoek van de omwonenden zal aandacht worden besteed aan de aansluiting van de bestrating op de putten. Een aantal bewoners gaf naar aanleiding van het voorlopig ontwerp aan dat klinkerverharding niet hun voorkeur heeft in verband met trillingen. De gemeente heeft een trillingsonderzoek uitgevoerd in twee woningen langs de Oostzeestraat op basis van de huidige tijdelijke klinkerbestrating. De uitkomst van dat onderzoek is, dat het trillingsniveau binnen de normen valt. Definitieve klinkerverharding is daarom toch opgenomen in het definitief ontwerp.

Hinder
De gemeente streeft ernaar om de hinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, maar overlast zal er desondanks toch zijn. Bewoners en weggebruikers worden voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd over de maatregelen die de gemeente neemt om de hinder te beperken. Duidelijk is in elk geval dat met de aanleg van een tijdelijke bypass het verkeer om de rotonde in aanleg geleid wordt en via de 3e Ebbingestraat naar de Oranjesingel kan. Dit betekent opnieuw tijdelijk meer druk op de 3e Ebbingestraat. Daar tegenover staat dat de doorstroming van de doorgaande route in tact blijft. De bypass maakt het bovendien mogelijk dat het werk aan de Flevoweg gecombineerd kan worden met de werkzaamheden op de Oostzeestraat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *