Openbaar gebied bedrijventerrein Spoorlanden krijgt facelift

Openbaar gebied bedrijventerrein Spoorlanden krijgt facelift

Het openbaar gebied van bedrijventerrein Spoorlanden krijgt een facelift. In overleg met ondernemers is ervoor gekozen om volgend jaar de Spoorstraat aan te pakken vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. Er wordt meer eenheid en structuur aangebracht in de openbare ruimte, waardoor de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van Spoorlanden verder versterkt wordt. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de revitalisering van Spoorlanden.

Gefaseerde aanpak
De afgelopen jaren is door zowel ondernemers als gemeente geïnvesteerd in de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. Er is tot 1 januari 2022 één miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het openbaar gebied op Spoorlanden. Het gaat hier om een cofinanciering van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen. De gemeente heeft samen met de ondernemers bekeken waar de subsidie het beste voor ingezet kan worden. Deze zomer zijn de knelpunten in het openbare gebied in beeld gebracht. Vervolgens is er een lijst van maatregelen opgesteld met een bijbehorend kostenplaatje. Met het beschikbare budget kan niet het gehele openbare gebied van Spoorlanden aangepakt worden. Om die reden zijn er door de ondernemers prioriteiten aangegeven en keuzes gemaakt. De aanpak van het gebied is verdeeld in vier fasen. Fase 1 is opgeknipt in twee delen: 1A en 1B.

Start uitvoering fase 1A
In overleg met de ondernemers is nu besloten om met het beschikbare budget fase 1A aan te pakken. Fase 1A bevat de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. De Spoorstraat heeft prioriteit gekregen, omdat het een belangrijke doorgangsfunctie heeft. De aanbesteding van het werk wordt nu voorbereid en de verwachting is dat na de zomer van 2021 de schop de grond in kan. Oorspronkelijk was het idee om de Spoorstraat te verleggen. In de praktijk bleek dit lastig te realiseren vanwege complexe grondaankoop en grondruiling die daarvoor noodzakelijk is. Bovendien was deze visie alweer achterhaald, omdat de markt goed zijn werk heeft gedaan en het is gebleken dat deze verlegging niet noodzakelijk is voor het ruimtelijke opwaarderen van Spoorlanden.

Voor de aanpak van het hele openbare gebied van Spoorlanden is meer geld nodig. Er wordt een meerjarig investeringsplan opgesteld voor fase 1B, 2, 3 en 4 dat meegenomen wordt in de perspectiefnota. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de perspectiefnota.

Overige fasen
Wanneer de raad instemt met het beschikbaar stellen van budget voor de overige fases, dan worden de komende jaren ook de Spoordwarsstraat, Ondernemersstraat, Kraton, Spoorstraat en Hoge Bomen aangepakt en opgewaardeerd.

Het verder versterken van de lokale economie en werkgelegenheid op bedrijventerrein Spoorlanden richt zich de komende jaren op een drietal sporen:

Spoor 1: Revitalisering Spoorlanden Openbaar gebied
Er zijn al diverse maatregelen genomen de afgelopen jaren voor het opknappen van bedrijventerrein Spoorlanden. De bereikbaarheid is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van het verkeersplein aan de Oosterlandenweg. Diverse ondernemers hebben investeringen gedaan om het aangezicht van hun bedrijf te verfraaien. Er is geen sprake meer van leegstand, de lege plekken zijn opgevuld met nieuwbouw. Ook is het bedrijventerrein uitgebreid met een nieuw deel waar al de nodige bedrijvigheid plaatsvindt. Kortom, allemaal maatregelen die de aantrekkelijkheid van Spoorlanden vergroten voor zowel gevestigde ondernemer als nieuwe ondernemers. De openbare ruimte op Spoorlanden heeft een sombere uitstraling en blijft achter. De subsidie van de provincie Overijssel maakt het mogelijk hier nu verbeteringen in aan te brengen en de uitstraling op te waarderen voor een gedeelte van Spoorlanden.

Spoor 2: Organisatiegraad ondernemers Spoorlanden
Spoorlanden kent een beheersorganisatie, te weten Spoorlanden-Zendijk. Deze organisatie heeft jaarlijks overleg met ondernemers, gemeente, politie en brandweer voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ieder jaar vindt er een gezamenlijke inspectie plaats en zowel Spoorlanden als Zendijk beschikken ook dit jaar over het KVO certificaat. De organisatie wil graag het draagvlak onder de ondernemers vergroten. In 2021 worden er stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk fonds met als doel het voorzieningenniveau van het bedrijventerrein op peil te houden. De beheersorganisatie gaat ook de mogelijkheden onderzoeken om het beheer en onderhoud van het openbaar groen over te dragen naar de ondernemers. Het streven is om hiermee het onderhoudsniveau naar een hoger plan te tillen en daarmee de uitstraling van het bedrijventerrein te vergroten. Er is een procesmanager aangesteld die samen met de ondernemers in 2021 actief aan de slag gaat met bovengenoemde punten.

Spoor 3: Transformatie Kop van Spoorlanden
Voor de ontwikkeling van de kop van Spoorlanden wordt een apart spoor doorlopen om te komen tot een ontwikkelvisie. In de Kop van Spoorlanden heeft de gemeente naast het openbare gebied geen gronden in bezit. Dit houdt in dat het initiatief bij de grondeigenaren ligt. De gemeente wil de eigenaren helpen bij het ontwikkelen van de visie. Voorwaarde dat zij zich organiseren in een werkgroep en mandaat hebben om besluiten te mogen nemen. De gemeente verwacht dat de werkgroep in het eerste kwartaal gevormd is en zich meldt bij de gemeente. De werkgroep moet gaan onderzoeken of het haalbaar is om ook woonfuncties mogelijk te maken in het gebied.
Uitgangspunt hierbij is dat bestaande bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering. In 2021 moet er duidelijkheid komen over de toekomst van dit gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *