Kampen onderzoekt uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Kampen onderzoekt uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Het college van B&W gaat onderzoek doen naar de uitbreidingsmogelijkheden voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Kampen. De reden hiervoor is dat er veel woningzoekenden op de wachtlijst staan en er onvoldoende aanbod is van woonwagenstandplaatsen. Ook wordt onderzocht wat de behoefte is aan extra woonwagenlocaties. Het college stelt de gemeenteraad voor om hier onderzoeksbudget beschikbaar voor te stellen en in te stemmen met het plan van aanpak voor de uitbreiding van woonwagenlocaties. Er worden dertien locaties voorgelegd aan de raad met een lijst van criteria die het college wil hanteren bij de keuze voor drie nader te onderzoeken locaties.

Landelijk beleid
De gemeente Kampen heeft net als alle andere gemeenten in Nederland de opdracht om te zorgen voor voldoende standplaatsen voor mensen, die in een woonwagen willen wonen. Het is landelijk beleid (2018) dat de lokale overheid opdraagt om de specifieke woonwensen van woonwagenbewoners te faciliteren. De specifieke cultuur van deze groep en de wijze waarop zij willen wonen is erkend (uitspraak Raad van State) en tot werelderfgoed verklaard. De voorzitter van de vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland en het Team woonwagenbelangen Nederland heeft dit begin juli 2020 nogmaals onder de aandacht gebracht van de gemeente, met daarbij de oproep om dat serieus en voortvarend op te pakken.

Locatie- en behoefteonderzoek
Vorig jaar heeft de gemeente geïnventariseerd welke potentiele woonwagenlocaties er zijn binnen de gemeentegrenzen. Deze worden nu voorgelegd aan de raad met daarbij een lijst van criteria die het college wil hanteren bij de keuze voor nader te onderzoeken locaties. Het gaat om de volgende dertien locaties:
• Bedrijfsstraat Noord
• Bedrijfsstraat Zuid
• Beltweg
• Buitenbroeksweg
• Constructieweg
• Gildenstraat
• Goudplevier/Tussenland
• Grafhorsterweg
• Niersallee (entree Het Onderdijks)
• Oosterholt Noord/ Karthuizerlaan
• Schansdijk
• Scholtensteeg
• Venedijk/Kamperstraatweg

Ook gaat de gemeente in beeld brengen wat de behoefte is aan extra woonwagenlocaties en de toewijzingscriteria bepalen. Vragen als wie kunnen er in aanmerking komen voor een nieuwe standplaats en wat wordt dan de volgorde in die wachtlijst komen bijvoorbeeld hierbij aan bod. Het is nu al wel duidelijk dat niet alle huishoudens op de wachtlijst direct een plek gaan krijgen. Waarschijnlijk wordt het een gefaseerde uitvoering als het op realisatie van de nieuwe plaatsen aankomt. Dit is ook onderwerp van het onderzoek, daarover kunnen nu nog geen harde uitspraken worden gedaan.

Burgerparticipatie
Als duidelijk is welke locaties nader onderzocht worden, dan gaat de gemeente zorgvuldig luisteren naar de bewoners, organisaties en bedrijven in de omgeving van deze locaties. Misschien zijn er zaken die de gemeente over het hoofd ziet, maar voor omwonenden wel degelijk van belang zijn. Daarover gaat de gemeente in gesprek, zodat uiteindelijk bij de definitieve afweging alle argumenten kunnen worden meegewogen en een keuze kan worden gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *