Kampen zet stap naar een gastvrije toekomst: College lanceert ambitieus Parkeerplan 2024

Kampen zet stap naar een gastvrije toekomst: College lanceert ambitieus Parkeerplan 2024
foto © KampenLive

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ‘Parkeerplan binnenstad Kampen 2024’ en legt dit nu voor vaststelling voor aan de gemeenteraad. In het parkeerplan staan maatregelen die de binnenstad van Kampen ook in de toekomst gastvrij en bereikbaar houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De maatregelen zijn gericht op de parkeerbehoefte voor de komende 10 jaar. In januari 2024 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over het plan.

Het college geeft met het parkeerplan invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen durven doen’. De binnenstad wordt een plek waar de auto te gast is en waar fietsers en voetgangers meer de ruimte krijgen. De gemeente Kampen wil in de binnenstad voldoende ruimte bieden voor het parkeren door bewoners en het winkelend publiek dat niet op de fiets kan. Voor bezoekers wordt ingezet op alleen kort parkeren in de binnenstad. Voor lang parkeren wordt geïnvesteerd in parkeermagneten. Dit zijn parkeerplaatsen aan de randen van de stad. Na de inrichting van de parkeermagneten, worden parkeerplekken in de binnenstad opgeheven. Dit draagt bij aan een prettiger verblijfsklimaat.

Het parkeerplan is een samenhangend pakket aan maatregelen. Voor winkelend publiek wordt ingezet op maximaal 90 minuten betaald parkeren in de binnenstad vanaf 2025. Wie langer wil parkeren wordt gestimuleerd om gratis te parkeren op parkeerplaatsen aan de randen van de binnenstad. De maatregelen uit het plan moeten het parkeren op deze parkeerplaatsen aantrekkelijker maken. Onder andere door het realiseren van voldoende (extra) parkeerplaatsen, goede stallingsvoorzieningen voor fietsen, het dynamisch verwijzen van auto’s naar beschikbare parkeerplaatsen en veilige en aantrekkelijke looproutes van en naar de binnenstad.

Een parkeerdek op het Burgemeester Berghuisplein ziet het college als eerste grote fysieke oplossing om een deel van het parkeren vanuit de binnenstad naar de randen te kunnen verplaatsen. Ook de nieuwe inrichting van parkeermagneet Schans-Buitenwacht biedt straks een deel van de oplossing. Andere locaties worden verkend in 2024. In dat jaar worden ook de andere maatregelen uit het parkeerplan verder uitgewerkt en voorbereid.

Maatregelen voor de binnenstad zelf zijn gericht op de beïnvloeding van het parkeergedrag. Bijvoorbeeld door de tijdvakken in gebieden voor vergunninghouders en voor betaald parkeren vanaf 2025 uit te breiden. Dit is gekoppeld aan voldoende handhaving. Verder wordt in het parkeerplan voorgesteld ook de nodige aandacht te besteden aan communicatie over de maatregelen, gedragsbeïnvloeding, monitoring en evaluatie. Daarnaast is er aandacht voor de omliggende wijken, omdat maatregelen ook daar een effect kunnen hebben.

Wethouder Richard Boddeus: “We werken samen met betrokkenen aan een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad voor iedereen. Er gebeurt veel op dit gebied, we zetten flinke stappen, onder andere door de herinrichting van pleinen, minder geparkeerde auto’s en meer ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers. Het parkeerplan is een belangrijk onderdeel om het doel van een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad te bereiken. Met het plan lossen we knelpunten op die nu bestaan en zorgen we dat de binnenstad van Kampen een fijne plek blijft om te wonen, te ondernemen en te bezoeken.”

Bij het opstellen van het parkeerplan voor de binnenstad van Kampen is nauw samengewerkt met een externe begeleidingsgroep. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van Wijkvereniging Binnenstad, Binnenstad Ondernemers Kampen (BOK), de gezamenlijke kerken, commercieel vastgoedeigenaren en culturele instellingen. De deelnemers uit de begeleidingsgroep hebben de verschillende belangen samen afgewogen en staan achter de maatregelen die nu worden voorgesteld. Ook bij de verdere uitwerking en uitvoering van de maatregelen blijft de begeleidingsgroep betrokken.

Foto © KampenLive

Alle maatregelen samen dragen bij aan een gastvrije, aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad. De begeleidingsgroep geeft daarover aan: “De maatregelen uit het parkeerplan hangen nauw met elkaar samen en zijn communicerende vaten. Voorkomen moet worden dat er slechts één maatregel of enkele maatregelen gekozen worden. Dan is de balans weg en gaat het niet goed werken.”

In de eerste helft van 2023 is een parkeeronderzoek uitgevoerd, is in kaart gebracht welke ontwikkelingen invloed hebben op de parkeercapaciteit en zijn toekomstscenario’s voor het parkeren in de binnenstad uitgewerkt. De scenario’s zijn in juli door de gemeenteraad besproken. Op basis daarvan zijn samen met de externe begeleidingsgroep de maatregelen uitgewerkt die nu in het parkeerplan zijn opgenomen.

Als de gemeenteraad instemt met het parkeerplan, dan worden de voorgestelde maatregelen in 2024 verder (financieel) uitgewerkt en voorbereid. Daarna is duidelijker aan te geven welke maatregelen wanneer worden gerealiseerd. Aanpassingen op het gebied van betaald parkeren gaan in 2025 in. Kosten voor de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen worden meegenomen in de perspectiefnota 2025-2028.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *