Gemeente geeft prioriteit aan wonen bij de Schansdijk  

Gemeente geeft prioriteit aan wonen bij de Schansdijk  
Foto woonwagens ter illustratie

Modelvliegclub moet opnieuw wijken!

Het college van B&W heeft besloten voorrang te geven aan wonen bij de Schansdijk. Dit betekent dat het perceel waar MVC Cumulus nu gevestigd is, verder onderzocht wordt om te kijken of hier woonwagenstandplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat onder meer om bodem- en natuuronderzoek en een raming van de kosten voor realisatie. Ook wordt voor dit perceel een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt vervolgens besproken met de verschillende instanties en betrokken partijen.

Het ontwerp wordt, na bespreking met diverse partijen, samen met het financiële plaatje later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de raad besluit om een woonwagenlocatie te ontwikkelen aan de Schansdijk, is daar geen ruimte meer voor MVC Cumulus. De gemeente gaat MVC Cumulus faciliteren in het vinden van een alternatieve locatie voor hun activiteiten.

“Voor de vele woonopgaven binnen de gemeente Kampen moeten we zorgvuldig omgaan met de beschikbare en ook schaarse ruimte. Zorgvuldig ruimtegebruik dwingt ons tot het maken van duidelijke keuzes en die keuzes kunnen soms gevolgen hebben die niet voor iedereen gunstig uitpakken. Dat is met deze keuze van het college het geval”, aldus wethouder Jan Peter van der Sluis. “Het college snapt dat dit besluit teleurstellend is voor de huidige gebruikers van het perceel aan de Schansdijk. Toch menen wij met dit besluit een zorgvuldige keuze gemaakt te hebben door voorrang te geven aan wonen.”

De gemeente Kampen wil 20 tot 25 extra standplaatsen voor woonwagens realiseren. Een dergelijke grootschalige locatie is een wens van Huurdersvereniging Woonwagenbelangen Kampen. De enige locatie in de gemeente waar deze aantallen gehaald kunnen worden, is aan de Schansdijk. Eerst is hier onderzocht of een weiland omgevormd kon worden naar een woonwagenlocatie. Bij dit onderzoek werd duidelijk dat de aanwezigheid van Modelvliegclub Cumulus een obstakel is. Niet zozeer voor de ontwikkeling van standplaatsen, maar vooral voor Cumulus. Bij ontwikkeling van een woonwagenlocatie kan Cumulus niet meer vliegen met haar modelvliegtuigen. Zij mogen wettelijk gezien niet vliegen boven gebied waar mensen kunnen verblijven. Daardoor komt het perceel waar zij nu gevestigd is vrij. De gemeente is zelf eigenaar van dit perceel, in tegenstelling tot het weiland dat eerst onderzocht werd.


MVC Cumulus vliegt met modelvliegtuigen van en naar het perceel dat zij gebruiken aan de Schansdijk. Om te kunnen vliegen met hun vliegtuigen, maken ze nu gebruik van een oppervlak ter grootte van ongeveer 23 voetbalvelden. Een vergelijkbare locatie elders in de gemeente lijkt niet beschikbaar. De gemeente gaat met MVC Cumulus kijken of dat alternatief toch gevonden kan worden, binnen of buiten de gemeentegrenzen. Daarnaast maakt de Kamper Wieler Club (KWC) enkele dagen per jaar gebruik van een deel van het perceel waar Cumulus is gevestigd voor de inrichting van een camping of evenemententerrein tijdens wedstrijden. De gemeente gaat zich inspannen om voor hen een alternatief te vinden. Het gaat hier om een locatie die van tijdelijke aard is en waarvoor een aanzienlijk kleiner oppervlak nodig is.

Zowel MVC Cumulus als KWC zijn van tevoren geïnformeerd over het voornemen van het college om zich te concentreren op het perceel van Cumulus voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Beide clubs zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het collegebesluit.
Het college hoopt dit kalenderjaar nog een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om al dan niet over te kunnen gaan tot realisatie van de standplaatsen voor woonwagens aan de Schansdijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *