College wil extra investeren in versterken sociale basis inwoners

College wil extra investeren in versterken sociale basis inwoners

Het college van B&W van Kampen wil dat er meer mogelijkheden komen voor inwoners van de gemeente om dichtbij huis op een laagdrempelige manier toegang te krijgen tot hulp en lichte ondersteuning bij uitdagingen in het dagelijks leven. Om die reden wil het college extra investeren in het versterken van de sociale basis van inwoners, zodat het aanbod van activiteiten vergroot kan worden.

Versterken sociale basis gemeente Kampen
Organisaties die zich richten op een laagdrempelig aanbod van activiteiten voor en ondersteuning van inwoners in de eigen buurt, wijk of stad konden een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente via de nieuwe subsidieregeling ‘Versterken sociale basis gemeente Kampen’. De activiteiten moeten bijdragen aan het versterken van de sociale basis van mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld bij aan hulp bij de opvoeding van kinderen, de zorg voor naasten of ondersteuning bij het op orde brengen van de eigen administratie.

In totaal heeft de gemeente 50 aanvragen ontvangen van organisaties die allemaal beoordeeld zijn door een commissie. Het college wil het advies van de commissie overnemen, maar constateert dat het beschikbare budget van de regeling hiervoor ontoereikend is. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor extra middelen vrij te maken door het subsidieplafond van de regeling structureel te verhogen met 1 miljoen euro.

Wethouder Sociaal domein, Jan Peter van der Sluis: “We zijn als college blij met de vele aanvragen die zijn gedaan om de sociale basis in onze gemeente te versterken. Met een extra investering in de sociale basis willen we meer mogelijkheden creëren voor inwoners dichtbij huis voor hulp en ondersteuning. Met lichte ondersteuning in de eigen buurt, kan intensievere hulp of opname mogelijk voorkomen worden. Door inwoners meer laagdrempelig en collectief hulp aan te bieden, steken we in op minder maatwerkvoorzieningen. We gaan daarnaast strakker sturen op resultaten van organisaties die activiteiten aanbieden voor versterking van de sociale basis.”

“De versterking van de sociale basis biedt ook kansen op het gebied van jeugdzorg”, aldus wethouder Bas Wonink. De verantwoordelijk wethouder voor Jeugdzorg is net als zijn collega blij met de vele subsidieaanvragen. “De activiteiten die door een deel van de subsidieaanvragers zijn ingediend, bieden kinderen en hun verzorgers ondersteuning, zodat deze minder snel aangewezen zijn op specialistische zorg. We hopen hiermee het aanbod van lichte ondersteuning te vergroten met activiteiten die beter aansluiten bij de behoefte van deze jonge doelgroep en hun naasten.”

Voorbehoud goedkeuring gemeenteraad
Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad verleent of weigert het college subsidie volgens het advies van de beoordelingscommissie. Dat betekent dat definitieve toekenning of weigering van de subsidieaanvragen pas kan plaatsvinden nà een besluit van de gemeenteraad.

Een deel van de 50 aanvragen voldoet aan de gestelde criteria en komt in aanmerking voor subsidie. Daarnaast zijn er ook aanvragen die niet of in mindere mate aansluiten bij de subsidieregeling Versterkte sociale basis gemeente Kampen en om die reden niet in aanmerking komen voor subsidie.
Op 7 juli buigt de gemeenteraad zich over het voorstel voor extra investering in de sociale basis. Alle 50 aanvragers zijn per brief geïnformeerd over dat zij iets later dan gepland bericht ontvangen van de gemeente met het besluit op hun subsidieaanvraag. Uiterlijk 14 juli ontvangen alle aanvragers bericht of zij al dan niet subsidie toegekend krijgen en voor welk bedrag.

In de raadsvergadering van september 2021 is afgesproken dat het college terugkomt bij de raad als het totaalbedrag aan subsidie dat het college wil toekennen om de sociale basis te versterken, hoger ligt dan het opgenomen subsidieplafond in de subsidieregeling. Dat is nu het geval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *