Gemeente Kampen sluit 2021 opnieuw af met positief resultaat

Gemeente Kampen sluit 2021 opnieuw af met positief resultaat
Foto © KampenLive
12 mei 2022
Gemeente Kampen sluit het jaar 2021 met een fors voordelig saldo van 21,4 miljoen euro. Deze financiële meevallers zijn vooral incidenteel en dus eenmalig. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2021, die het college vandaag heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin staat ook beschreven welke ambities er in dit tweede coronajaar zijn gerealiseerd, zoals het vergroenen van de openbare ruimte, laten bouwen van 141 nieuwbouwwoningen in Stationskwartier, Het Onderdijks en Het Meer en het maken van een plan om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan.

Ook is er veel werk verzet rond corona, met het Heropeningsfonds, het coronamaatregelenplan sociaal domein en diverse compensatiemaatregelen voor inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven. Ter nagedachtenis aan de overledenen ten gevolge van corona werd in juni op de gemeentelijke begraafplaatsen een ginkgo, een Japanse notenboom als ‘boom van hoop’ geplant. Mede vanwege corona zijn ook een aantal projecten in 2021 (nog) niet gerealiseerd, zoals de herinrichting Oostzeestraat / Flevoweg en de werkzaamheden Groene Hart.

Wethouder Albert Holtland (Financiën) licht toe: “In 2021 hebben we ondanks de aanhoudende coronacrisis en de gevolgen daarvan veel van onze voorgenomen activiteiten gerealiseerd. Dit jaar zijn ruim driekwart van de jaargebonden prestaties afgerond. In 2020 was dat ruim 70%. De steeds veranderende coronamaatregelen vanuit het Rijk hebben opnieuw veel van de organisatie gevraagd. De organisatie heeft zich wendbaar getoond en vanuit diverse domeinen ondersteuning geboden aan de Kamper samenleving. Wel zien we dat de capaciteit binnen onze organisatie op een aantal onderdelen beperkt is en dat brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s brengen we in kaart voor bespreking in de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectiefnota 2023.”

De reeks van incidentele – en opgeteld uitzonderlijk forse – meevallers berust op een toevallige samenloop van omstandigheden, weet de wethouder Financiën. “Mede door corona zijn een aantal projecten doorgeschoven. Het daarvoor gereserveerde geld is dus ook niet uitgegeven. Dat scheelt zo’n 6 miljoen. Verder is na jaren van stijging de hulpvraag in het sociaal domein vorig jaar afgevlakt. Daarbij zetten de maatregelen uit het actieprogramma sociaal domein ook zoden aan de dijk. Dit geeft samen een meevaller van nog eens 5 miljoen. Doordat het economisch tij meezat, heeft de grondexploitatie ons ook 5 miljoen opgeleverd. En tenslotte krijgen we dit jaar meer geld van het Rijk dan gedacht; dat is de laatste 5 miljoen die tot een optelsom van ruim 21 miljoen euro leidt. Tegelijkertijd is het ook een resultaat van onze behoedzame manier van begroten, na jaren van tekorten.” De financiële meevallers zijn vooral incidenteel en dus eenmalig.

Financiële positie gemeente versterkt
We zien bij de jaarrekening 2021 een voordelig saldo van € 21,4 miljoen; dat is 19 miljoen hoger dan was begroot. Van dit saldo kan € 9,6 miljoen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het overige deel van € 11,8 miljoen wordt op basis van bestaande afspraken verrekend met de daarvoor bestemde reserves. Met dit resultaat wordt de financiële positie van de gemeente verder versterkt

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *