Gemeente Kampen start pilot materialenpaspoort

Gemeente Kampen start pilot materialenpaspoort

De gemeente Kampen biedt bij wijze van pilot aan acht kopers van gemeentelijke kavels in De Terpen (onderdeel van Het Onderdijks) de mogelijkheid aan om samen met de aannemer een materialenpaspoort op te stellen voor de bouw van hun woning. Deelname aan de pilot is gratis en vrijwillig.

Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw worden gebruikt en hoe deze worden verwerkt. Enerzijds speelt de gemeente met de pilot in op de nieuwe wet- en regelgeving die naar verwachting per 2023 ingaat. Anderzijds draagt de pilot bij aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid om in 2030 50% circulair te zijn en in 2050 100% circulair te zijn.

Het materialenpaspoort is een digitaal bestand waarin van de verschillende materiaalkeuzes de duurzaamheid, circulaire prestatie, mate van giftigheid, losmaakbaarheid (t.b.v. hergebruik) en financiële restwaarde worden opgenomen. Dit geldt ook voor van toepassing zijnde certificaten en onderhoudscontracten. Het materialenpaspoort maakt de woning transparant, een groot voordeel bij eventuele verbouwingen, reparatie en verkoop. Het materialenpaspoort kan in principe door elk bouwbedrijf ingevoerd en ingelezen worden. Hierdoor ontstaat er een goed, snel en volledig inzicht van een gebouw. Het maakt het ook makkelijker om bij wijzigingen aan het gebouw vooraf een op maat gemaakte offerte op te stellen zonder aannames van extra kosten. Dit resulteert voor de gebouweigenaren in een betere en naar verwachting lagere prijs.

Gratis en vrijwillig
De acht kaveleigenaren die door de gemeente voor deze pilot benaderd worden, zijn niet verplicht om mee te werken. Zij hebben en houden vrije keuze waar het gaat om materiaalgebruik en het in te schakelen bouwbedrijf. De kaveleigenaren worden ingelicht over het belang van duurzame keuzes en de voordelen van het materialenpaspoort. Als zij mee willen doen, weten met welk bouwbedrijf ze in zee gaan en toestemming geven om dit bedrijf te benaderen, vraagt de gemeente het bouwbedrijf of zij ook wil meewerken aan de pilot. Specifiek met het bouwbedrijf wordt besproken hoe de materialen vast te leggen in het materialenpaspoort. Voor deelname aan de pilot zijn voor de kaveleigenaar en het bouwbedrijf geen kosten verbonden. Als onderdeel van de pilot wordt het materialenpaspoort de eerste 10 jaar op kosten van de gemeente in een digitaal systeem vastgelegd. De huiseigenaren bepalen na deze periode zelf of zij de registratie voor eigen rekening willen voortzetten. De totale kosten voor de pilot – naar verwachting circa € 4.000 – neemt de gemeente voor haar rekening.

Duurzaam denken en doen: bouwen vanuit een duurzame gedachte
“Met deze pilot richten we ons op particuliere kavels om zo enerzijds het bewustzijn te vergroten onder huiseigenaren en anderzijds onder bouwbedrijven die veel kleinschalige particuliere bouw doen. We merken dat de grote ontwikkelaars zelf al de nodige stappen zetten in het kader van circulair bouwen. Met de pilot willen we als gemeente ervaring opdoen hoe we bij kunnen dragen aan een nieuwe manier van duurzaam denken en doen. In dit specifieke geval: bouwen vanuit een circulaire gedachte. Zoals het er nu naar uitziet wordt in het Bouwbesluit in 2023 een verplichting tot een materialenpaspoort opgenomen. Door nu al experimenteel bouwbedrijven die veel kleinschalige particuliere bouw doen in te lichten en te begeleiden, zijn ze voorbereid op de komende verplichtingen vanuit de eventuele nieuwe regelgeving”, aldus wethouder Albert Holtland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *